دانشنامه

صفحه 1

last

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 27.426 تومان بوده ولی در رو...

بیشتر...
84753

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 26.039 تومان بوده ولی در رو...

بیشتر...
June

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 25.630 تومان بوده ولی در رو...

بیشتر...
fourth

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 25.590 تومان بوده ولی در رو...

بیشتر...
The_third

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 28.056 تومان بوده ولی در رو...

بیشتر...
may

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، در حالی که دلار شنبه اول هفته 27.800 تومان بوده ولی در روز...

بیشتر...
96321

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، در حالی که دلار شنبه اول هفته 27.790 تومان بوده ولی در روز...

بیشتر...
Weekly

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، در حالی که دلار شنبه اول هفته 27.690 تومان بوده ولی در روز...

بیشتر...
ourth

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:در هفته که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس، که در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به گونه ای که دلار در اوایل هفته 25.820 تومان بوده در...

بیشتر...
77846

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته اخیر:در هفته گذشته شاخص بورس بازار دچار نوساناتی بود که در نهایتا به یک روند نزولی ختم شد که در پی آن کاهش دلار هم بودیم این تغییرات و نوسان های بوجود آمده تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها گذاشت...

بیشتر...