64598

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 38.975 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 200.42 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 150 تومان افزایش، پرشین با 200 افزایش و نیشابور هم با 100 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 100 تومان افزایش

تیرآهن با 1000 افزایش

پروفیل با 200 تومان افزایش

و در آخر نبشی با 100  تومان افزایش و ناودانی با 50 تومان افزایش هفته را سپری کردند.