79426

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 44.710 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 950.50 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با 120 تومان افزایش، پرشین با 150 افزایش و نیشابور هم با 100 تومان افزایش
ورق فولاد مبارکه، با 300 تومان افزایش
تیرآهن با 2000 افزایش
پروفیل با 250 تومان افزایش


و در آخر نبشی با 140  تومان افزایش و ناودانی با 130 تومان افزایش هفته را سپری کردند.