97682

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 37.600 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 38.420 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 50 تومان افزایش، پرشین با 100 افزایش و نیشابور هم با 80 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 100 تومان افزایش

تیرآهن با 1000 افزایش

پروفیل با 200 تومان افزایش

و در آخر نبشی با 50 تومان افزایش و ناودانی با 60 تومان افزایش هفته را سپری کردند.