95147

سیرافزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 37.800 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 750.40 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 50 تومان افزایش، پرشین با 100 افزایش و نیشابور هم با 50 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 150 تومان افزایش

تیرآهن با 2200 افزایش

پروفیل با 500 تومان افزایش

و در آخر نبشی با 150  تومان افزایش و ناودانی با 80 تومان افزایش هفته را سپری کردند.