74589

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 41.600 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 43.627 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با 50 تومان افزایش، پرشین با 100 افزایش و نیشابور هم با 20 تومان کاهش
ورق فولاد مبارکه، با 150 تومان افزایش
تیرآهن با 500 افزایش
پروفیل با 100 تومان کاهش


و در آخر نبشی با 40  تومان افزایش و ناودانی با 30 تومان افزایش هفته را سپری کردند.