95468

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 43.100 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 500.43 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با 50 تومان افزایش، پرشین با 50 افزایش و نیشابور هم با 40 تومان افزایش
ورق فولاد مبارکه، با 80 تومان افزایش
تیرآهن با 200 افزایش
پروفیل با 200 تومان افزایش

و در آخر نبشی با 60  تومان افزایش و ناودانی با 50 تومان افزایش هفته را سپری کردند.