حضور هلدینگ آهن نت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران