31468

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 43.410 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 950.44 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با 60 تومان افزایش، پرشین با 80 افزایش و نیشابور هم با 60 تومان افزایش
ورق فولاد مبارکه، با 350 تومان افزایش
تیرآهن با 2000 افزایش
پروفیل با 220 تومان افزایش


و در آخر نبشی با 150  تومان افزایش و ناودانی با 100 تومان افزایش هفته را سپری کردند.