96312

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 440/28  تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد ۲8.572 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 600 تومان کاهش، پرشین با 550 تومان کاهش و نیشابور هم با 310 تومان کاهش

ورق فولاد مبارکه، با 1000 تومان کاهش

تیرآهن با 350 تومان کاهش

پروفیل با 500 تومان کاهش

و در آخر نبشی با 350 کاهش و ناودانی هر دو با 250 تومان افزایش هفته را سپری کردند.