74125

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 450.38 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 560.42 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 80 تومان افزایش، پرشین با 100 افزایش و نیشابور هم با 80 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 200 تومان افزایش

تیرآهن با 1000 افزایش

پروفیل با 300 تومان افزایش

و در آخر نبشی با 100  تومان افزایش و ناودانی با 100  تومان افزایش هفته را سپری کردند.