96325

سیرافزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:
در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 32/200 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 35.100 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با100 تومان افزایش، پرشین با 200 افزایش و نیشابور هم با 50 تومان افزایش
ورق فولاد مبارکه، با 200 تومان افزایش
تیرآهن با 500 افزایش
پروفیل با 240 تومان افزایش
و در آخر نبشی با افزایش و ناودانی هر دو با 300 تومان افزایش هفته را سپری کردند.