14526

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 582/28  تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد ۲8.716 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 200 تومان افزایش، پرشین با قیمتی ثابت و نیشابور هم با 550 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 800 تومان افزایش

تیرآهن با قیمتی ثابت

پروفیل با 600 تومان افزایش

و در آخر نبشی با 300 افزایش و ناودانی هر دو با 100 تومان افزایش هفته را سپری کردند.