75314

سیرکاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:
در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 850/28  تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد ۲8.630 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهربا قیمتی ثابت، پرشین با 500 تومان کاهش و نیشابور هم با 200 تومان کاهش
ورق فولاد مبارکه، با 800 تومان کاهش
تیرآهن با 1000 تومان کاهش
پروفیل با 500 تومان کاهش
و در آخر نبشی با 200 کاهش و ناودانی هر دو با 700 تومان افزایش هفته را سپری کردند.