افزایش تولید مس

تولید کنندگان مس در شیلی ، حجم تولید و صادرات خود را افزایش داده اند و میزان سودشان را به میزان 59 درصد نسبت به سال 2017 ارتقا داده اند . 


منبع : آهن نت