6654

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 27.726 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 27.828 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 200 تومان کاهش، پرشین با قیمتی ثابت و نیشابور نیز هم 100 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با قیمتی ثابت

تیرآهن با 3000 تومان کاهش

پروفیل با 200 تومان کاهش

و در آخر نبشی و ناودانی هم با قیمتی ثابت هفته را سپری کردند.