56974

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته ۲۷.۹47  تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد ۲۷.۹97 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 700 تومان افزایش، پرشین با قیمتی ثابت و نیشابور نیز هم 200 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 800 تومان افزایش

تیرآهن 420 تومان افزایش

پروفیل با قیمتی ثابت

و در آخر نبشی و ناودانی هر دو با 500 تومان افزایش هفته را سپری کردند.