65595

سیر کاهشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 27.873 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 24.100 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 1200 تومان کاهش، پرشین با قیمتی ثابت و نیشابور نیز هم 500 تومان کاهش

ورق فولاد مبارکه، با 200 تومان کاهش

تیرآهن 500 تومان کاهش

پروفیل با 2300 تومان کاهش

و در آخر نبشی با کاهش 3000 تومان و ناودانی با 1500 تومان کاهش هفته را سپری کردند.