افزایش صادرات آهن آلات چین

به گفته منابع خبری ممکن است صادرات آهن آلات چین در سال جاری به دلیل تقاضای داخلی و کاهش ظرفیت به دلیل تعهدات زیست محیطی ادامه پيدا كند.


منبع : آهن نت