افزایش جهانی قیمت سنگ آهن

قیمت سنگ آهن  ،  در هفته گذشته پایدار بوده است ، هرچند مقدار موجود آن در بازار به طور کلی در حال افزایش است . 


منبع : آهن نت