96314

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:
در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 27.798 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 27.9140 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با 700 تومان کاهش، پرشین با 400 تومان کاهش و نیشابور نیز هم 100 تومان کاهش
ورق فولاد مبارکه، با قیمتی ثابت
تیرآهن 600 تومان کاهش
پروفیل با 200 تومان کاهش
و در آخر نبشی و ناودانی هر دو با 500 تومان کاهش هفته را سپری کردند.