وزن ورق گالوانیزه

محاسبه وزن ورق= طول * عرض * ضخامت *7.85 / 1000

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه با توجه به جرم وزنی 7.8 شما یک مطلب ساده را مد نظر قرار دهید.

در حالت کلی شما باید حجم ورق گالوانیزه را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق گالوانیزه (میلیمتر )، طول ورق گالوانیزه (متر) را حساب کنید و حاصل را بر 1000 تقسیم نمایید و عدد حاصل را در 7.8 ضرب نمایید .

مثال : وزن ورق گالوانیزه به ضخامت 2 میلیمتر و عرض 1000 میلی متر و طول 2000 میلیمتر، چند کیلوگرم می باشد.

وزن ورق گالوانیزه 

حجم ورق گالوانیزه برابر است با:

4000 = 1000 * 2 * ( 2= طول ورق برحسب متر )

عدد مذکور تقسیم بر 1000 و ضرب در 7.8 وزن آهن را می دهد.

31.2 = 7.8 * 1000 / 4000

لطفا جهت اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه ، لیست فروش ورق گالوانیزه و اقدام جهت خرید ورق گالوانیزه به وی سایت آهن نت مراجعه و از لیست انواع ورق گالوانیزه  و جدول وزن ورق گالوانیزه بازدید فرمایید .