ترجمه کلمه میلگرد  و  لیست کلمات مشابه (کامل ترین لیست موجود در اینترنت به زبان پارسی)

میلگرد  :  bar

 

 

موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی میلگرد


ترجمه کلمات مشابه  :

    

 آبشار لوله ای

barrel drop  

 آبگیر لوله ای

barrel outlet  

 آشغالگیر میله ای

bar rack  

 اندازه میلگرد ، قطرمیلگرد

bar size  

 بارکش شناور ، کرجی

barge  

 باروتروپیک

barotropic  

 بارومتر ، فشار سنج

barometer  

 باریت

barite  

 بازده بارومتری

barometric efficiency  

 برخان

barchan  

 بشکه ، بشکه ای ، گهواره ای ، استوانه

barrel  

 پوست درخت

bark  

 تیرچه میله ای

bar joist  

 خرک

bar chair  

 خط کوتاه

barrete  

 دریچه مشبک ، توری ثابت ، آشغالگیر میله ای ، سرند ، غربال ، توری مشبک

bar screen  

 رنگ جداکننده

barring paint  

 سد ، بند با دریچه های متحرک ، آب بند ، سدخاکی ، سد تنظیم

barrage  

 سد آبسنگی ، آبسنگ کرانه ای

barrier reef  

 سفره میلگرد

bar mat  

 سنگین کره

barysphere  

 طاق گهواره ای

barrel vault  

 طاق نیم بشکه ای

barrel-vault roof  

 عضو میله ای

bar member  

 فاصله گذاری میلگردها

bar spacing  

 فرغون ، خاک کش

barrow  

 فشار بارومتریک

barometric pressure  

 فشارنگار ، فشار سنج

barograph  

 مانع ، حصار ، مانع فیزیکی ، سد ، بندآب ، راه بند

barrier  

 موانع

barriers  

 میلگرد خم کن

bar bender  

 میله

bars  

 نمودار ستونی

bar diagram  

 نمودار ستونی ، نمودارمیله ای ، دیاگرام ستونی ، دیاگرام سطری ، نمودار سطری

bar chart  

 میله فولادی آلیاژدار

alloy-steel bar  

 میلگرد خم

bent bar  

 میلگرد باخم رو به بالا

bent-up bar  

 میلگرد پیوند

bonding bar  

 گروه میلگرد

bundled bar  

 خط فاصله

clearance bar  

 میله مرکب

compound bar  

 موجشکن عرضی

cross-bar  

 بار خنثی کننده فشار

decompression bar  

 میلگرد آجدار

deformed bar  

 میلگرد اتصال

dowel bar  

 میل کشش ، بازوی کشنده

drawbar  

 تسمه سر پهن

eyebar  

 تسمه ای

flat bar  

 میله تراز

grade bar  

 میلگرد آجدار ، میلگرد با پیوستگی زیاد

high-bond bar  

 میلگرد قلابدار ، میلگرد منتهی به قلاب

hooked bar  

 میلگرد آجدار

indented bar  

 همفشار ، همبار

isobar  

 میله اتصال دهنده

lacing bar  

 میلگرد طولی

longitudinal bar  

 کمربند ساحلی

offshore bar  

 اختلاف سنج ، پارالاکس بار

parallax-bar  

 میلگردساده ، میلگرد صاف

plain bar  

 میلگرد آجدار

rebar  

 جوشن

reinforcing bar  

 میلگرد آجدار

ribbed bar  

 مهار عرضی

sag bar  

 نوار پیمایش

scroll bar  

 میله آببند

seal bar  

 میلگرد دورپیچ

Spiral rebar  

 میلگرد پیوند

splice bar  

 میله با مقطع مربعی

square-section bar  

 میله مربع تابیده

square-twisted bar  

 میله شروع ، میلگرد انتظار

starter bar  

 میلگرد بدنه

stem bar  

 خط توقف

stop bar  

 میلگرد مستقیم

straight bar  

 سپری

t-bar  

 میلگرد کششی

Testion bar  

 میلگرد مهار

tie bar  

 نوار ابزار

toolbar  

 میل بکسل

towbar  

 سه پایه

tribar  

 میلگرد سراسری ، میلگرد قطع نشده

uncurtailed bar  

 مسدود کننده آب ، میله آببندی ، میله مانع آب

water bar  

 میلگرد جان

web bar